Όροι & Προϋποθέσεις

 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.tailormadetours.gr, καλούμενος στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα του ομίλου εταιριών με την επωνυμία DBE INVECYP HELLAS ΜΟΝ ΕΠΕ  ο οποίος  έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, εδρεύει στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, οδος ΛΕΩΦ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ αρ. 1, έχει λάβει την υπ' αρ. ΜΗΤΕ : AP0933E60000161201 Άδεια Τουριστικού Πράκτορα ΕΟΤ, καλουμένης στο εξής “Tailormade Tours”.

Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από τη TailormadeTours προς τους χρήστες του Website τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αγαθά, όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς από και προς και διαμονής σε διάφορους προορισμούς παγκοσμίως, η διαθεσιμότητα εισιτηρίων, κλινών ή/και οχημάτων, να προβούν σε κράτηση αυτών καθώς και στην αγορά των αγαθών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι. Η TailormadeTours ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των τουριστικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε τουριστικού αγαθού ή/και τρίτου διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των τουριστικών αγαθών που παρέχει.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 

 • Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η TailormadeTours διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website, να ενημερώνονται σχετικά και εφόσον απαιτείται να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε οι Τρίτοι Πάροχοι, οφείλει να απέχει από την χρήση του Website και των υπηρεσιών άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
 • Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.
 • Σημειώνεται, ότι οι Γενικοί Όροι Χρήσης της TailormadeTours εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω του Website της TailormadeTours, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (2310 478822) είτε απευθείας στα γραφεία της TailormadeTours. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω της TailormadeTours, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους ΓΟΣ της TailormadeTours.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
 

 • Για την πλειοψηφία των παρεχομένων μέσω του Website υπηρεσιών παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευση διαθέσιμης υπηρεσίας κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων την οποία τυχόν ακολούθησε.
 • Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στο Website, ο εκάστοτε χρήστης δίνει εντολή στη TailormadeTours να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια του επιλεγμένου τουριστικού αγαθού από τον Τρίτο Πάροχο.
 • Η επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον Τρίτο Πάροχο και η TailormadeTours αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη/ εντολέα της σχετικά με την επιβεβαίωση αυτή.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής εκ μέρους του παρόχου, στα στοιχεία του τουριστικού αγαθού που έχει επιλέξει και κρατήσει ο εκάστοτε χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, αλλαγή τύπου Ι.Χ κλπ, η TailormadeTours θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή, η TailormadeTours  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.
 • Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.
 • Κάθε επιτυχημένη διαδικασία κράτησης ακολουθείται από μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και κωδικό κράτησης, μετά την σελίδα εισαγωγής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Για κάθε επιτυχημένη κράτηση ο χρήστης θα λάβει επιβεβαιωτικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, το οποίο επίσης θα αναγράφει τον κωδικό κράτησης και αναλυτικά τα στοιχεία της κράτησής του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν εμφανιστεί μήνυμα επιτυχίας, ή δε λάβει επιβεβαιωτικό e-mail, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσετε με τη TailormadeTours στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 478822 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tailormadetours.gr ώστε να διαπιστώσει αν η κράτησή του έχει πραγματοποιηθεί ή όχι. Πολλές φορές η επικοινωνία μπορεί να διακοπεί χωρίς η TailormadeTours να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στον υπολογιστή του χρήστη οπότε θα πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά.
 • Συμπληρώνοντας ο χρήστης μία φόρμα κράτησης στην ιστοσελίδα της TailormadeTours ή ολοκληρώνοντας μία κράτηση, ο χρήστης δίνει σαφείς οδηγίες στη TailormadeTours να μεσολαβήσει για μια ταξιδιωτική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετική με ταξίδι.
 • Ως εντολές του χρήστη για την μεσολάβηση της TailormadeTours σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του Website, νοούνται ειδικότερα οι παρακάτω πράξεις:

  • Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη μέσω του Website της TailormadeTours.
  • Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς από τον χρήστη μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (+30 2310 478822) της TailormadeTours.
  • Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη στα γραφεία της TailormadeTours.
 • Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

 • Οι κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται μέσω του Website της TailormadeTours ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
 

 •  Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

 • Η κράτηση και το εισιτήριο βρίσκονται στο σύστημα της αεροπορικής εταιρίας. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ο χρήστης λαμβάνει και ένα δεύτερο e-mail όπου αναγράφεται το νούμερο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο και θα πρέπει να εκτυπώσει ώστε να έχει μαζί του στο αεροδρόμιο κατά το check in.
 • Σε περίπτωση που στο αρχικό email αναγράφεται το νούμερο του εισιτηρίου, ο πελάτης δεν λαμβάνει άλλη επιβεβαίωση.
 • Το όνομα του χρήστη στο σύστημα κρατήσεων, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα που αναγράφεται στο επίσημο έγγραφο με το οποίο θα ταξιδέψει (διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες).
 • Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και κράτηση ξενοδοχείων, ο χρήστης λαμβάνει το voucher και τον κωδικό της κράτησής του αντίστοιχα, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης προσκομίζει την εκτύπωση της επιβεβαίωσης που έχει λάβει από την TailormadeTours και το συνοδευόμενο voucher (εφόσον αυτό υπάρχει) απευθείας στο ξενοδοχείο ή το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου είναι απαραίτητη η επίδειξη της πιστωτικής κάρτας με την οποία έγινε η κράτηση.
 • Σε περίπτωση οργανωμένων ταξιδιών ο πελάτης λαμβάνει όλα τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.
 • Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται στον πελάτη ταχυδρομικώς, μέσω courier ή μπορεί να τα παραλάβει από τα γραφεία της TailormadeTours. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακτοπλοϊκή εταιρία το επιτρέπει, τα εισιτήρια μπορούν να παραληφθούν από το κιόσκι της στο λιμάνι αναχώρησης (συνήθως βρίσκονται μέσα στην πύλη του αντίστοιχου πλοίου). Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον κωδικό κράτησης.
 • Η TailormadeTours δεν ευθύνεται για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων ,τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς.


 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 

 • Η TailormadeTours  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) που ο πελάτης υποχρεούται να κατέχει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου.
 • Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του πελάτη.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, την βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει τον χρήστη. Στην ιστοσελίδα της η TailormadeTours παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικές για την διευκόλυνση του χρήστη. Σε καμία περίπτωση όμως η TailormadeTours δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωσή του και για έγκυρες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

 • Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της TailormadeTours και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στη TailormadeTours για το σκοπό αυτό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στη TailormadeTours τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.
 • Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με τη TailormadeTours ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αλλιώς τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο (+30 2310478822).
 • Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.
 • Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/ και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/ και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/ αγαθού ή/ και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την χρήση του Website ή/και των υπηρεσιών της TailormadeTours ή/ και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.
 • Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων η TailormadeTours διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του χρήστη ενημερώνοντάς τον σχετικά.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

 • Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχηση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών καθώς και την αμοιβή της TailormadeTours για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Website, που ισχύουν κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσης της κράτησης άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Website. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας τηλεφωνικής κράτησης, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα ενημερώνεται για το κόστος αυτής, το οποίο επιβαρύνει την δημοσιευμένη στο Website τιμή, πριν την επιβεβαίωση της κράτησής του και η χρέωση θα πραγματοποιείται εφόσον το αποδεχθεί.
 • Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της TailormadeTours είναι πραγματικές και τελικές και ισχύουν για τη δεδομένη στιγμή της αναζήτησης. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας την εκάστοτε στιγμή της αναζήτησης
 • Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στη TailormadeTours. Η TailormadeTours ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/ και τις μεταβολές των τιμών αυτών.
 • Σε περίπτωση που η κράτηση αφορά συνδυασμό 2 πτήσεων, είναι υποχρέωση του χρήστη να έχει διαθέσιμο όριο στην πιστωτική του κάρτα ίσοποσο ή μεγαλύτερο από το συνολικό κόστος και των 2 πτήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο να επιβεβαιωθεί μόνο η μία από τις δύο πτήσεις χωρίς δυνατότητας ακύρωσης.
 • Στην περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα, η χρέωση όλου του ποσού γίνεται με την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στην τράπεζα, η διορία υπόκειται στην εκάστοτε περίπτωση αεροπορικής εταιρίας ή προσφοράς εισιτηρίου.
 •  Πριν την εξόφληση του τιμήματος η TailormadeTours δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει.
 • Η TailormadeTours έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα εισιτήρια, τις επιβεβαιώσεις κράτησης, vouchers ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα αποκλειστικά στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του ή στον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας.
 • Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο Website μπορούν να τροποποιηθούν από τη TailormadeTours ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Τρίτος Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε την συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι μεταβολή των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/ και δασμών.
 • Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Webstite σχετικά.
 • Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον στο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας.
 • Σε περίπτωση κράτησης, η TailormadeTours δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για την χρέωση της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο το αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/ και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.
 • Η TailormadeTours δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/ και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.) προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από τη TailormadeTours απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή ή έγκυρη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πραγματοποιείται από τη TailormadeTours προς την ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης.
 • Ενοικίαση Αυτοκινήτου: η ενοικίαση αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνεται μόνο με χρήση πιστωτικής κάρτας που είναι στο όνομα του οδηγού που θα παραλάβει το αυτοκίνητο. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου είναι απαραίτητη η επίδειξη της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας.
 • Για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου low cost εταιρείας (π.χ. easy jet),η πληρωμή είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω πιστωτικής κάρτας. Σημειώνεται ότι η αγορά εισιτηρίων από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους συνήθως αναφέρεται μόνο στον απλό ναύλο και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή οι αποσκευές. Η κράτηση των αποσκευών μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση της κράτησης στην επιπλέον τιμή που ορίζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Εάν ο πελάτης αποφασίσει εκ των υστέρων (αφού έχει ολοκληρώσει την κράτηση του) να προσθέσει αποσκευή τότε θα υπάρχει 5€ χρέωση αποσκευών από την TailormadeTours,  επιπλέον του κόστους που θα χρεώσει η αεροπορική εταιρεία.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 

 • Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί σχετικά με τα αγαθά που παρέχει.
 • Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και το ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού η TailormadeTours χρεώνει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης ή του αγαθού όπως αυτό ορίζεται ανά προϊόν ή/ και στον σχετικό τιμοκατάλογο του Website.

    Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/ προμήθεια για την ολοκλήρωση της κράτησης του αγαθού δεν επιστρέφεται.

 • Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως τη TailormadeTours  εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή, αλλιώς η TailormadeTours  δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση.
 • Εκτός των πιθανών όρων ακύρωσης - αλλαγής του εκάστοτε ναύλου ή της αεροπορικής εταιρείας, η χρέωση υπέρ της TailormadeTours (κόστος υπηρεσίας) ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 • Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς ναύλων και Περιορισμούς.
 • Για την περίπτωση που ο χρήστης αγοράσει εισιτήριο μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών και επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει διαδοχικά τα σκέλη του εισιτηρίου του, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με τη TailormadeTours για να ενημερωθεί εάν αυτό είναι εφικτό, αφού η κάθε αεροπορική έχει διαφορετική πολιτική για τις περιπτώσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί στο 1ο προς χρήση σκέλος, εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει η εκάστοτε αεροπορική (non show), ενδεχομένως να ακυρωθούν όλα τα υπόλοιπα σκέλη του εισιτηρίου του. Ενδέχεται επίσης, ανά περίπτωση, να επιτραπεί η χρήση του υπόλοιπου εισιτηρίου με επιβάρυνση.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει κράτηση και προκύψει αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η TailormadeTours  αλλάζει ή ακυρώνει την κράτηση χωρίς καμία χρέωση. Εφόσον εκδοθεί το εισιτήριο ή voucher και προκύψει κάποια αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η TailormadeTours αλλάζει ή ακυρώνει σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή. Οι όποιες χρεώσεις, είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν σε όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και εξαρτώνται από τον χρόνο ακύρωσης.
  1. Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
  2. Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
 • Για αλλαγή - ακύρωση ταξιδιωτικού πακέτου, ξενοδοχείου και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να ενημερωθεί από την TailormadeTours πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 • Η προμήθεια που καταβάλλεται κατά την αγορά κάποιας υπηρεσίας σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ακύρωσης υπ’ ευθύνη του παρόχου, δεν χρεώνεται επιπλέον προμήθεια από τη TailormadeTours.
 • Η TailormadeTours δεν δεσμεύεται ότι θα ανταποκριθεί σε αιτήματα για αλλαγές ή ακυρώσεις με χρονικά περιθώρια μικρότερα των 8 εργάσιμων ωρών. Η εταιρεία δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα αλλαγών ή ακυρώσεων αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εκτός των εργάσιμων ωρών της.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, η TailormadeTours δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
  Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες της TailormadeTours, θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 

 • Η πρόσβαση στο Website και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς τη TailormadeTours των στοιχείων που κατά την κρίση της TailormadeTours είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στη TailormadeTours το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση της TailormadeTours, όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κ.λ.π.. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικιοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/ και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους οφείλει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
 • Η TailormadeTours συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί η TailormadeTours και οικιοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.
 • Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στη TailormadeTours, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους.
 • Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στη TailormadeTours, από τη TailormadeTours και τους Τρίτους Παρόχους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λήψη των αγαθών που αυτός αιτείται μέσω του Website.
 • Η TailormadeTours διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων.
 • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από τη TailormadeTours μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό», ή απλά να πατήσει την επιλογή «Unsubscribe» στο τέλος του ενημερωτικού μηνύματος.
 • Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τη TailormadeTours, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στη TailormadeTours μέσω του Website, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.
 • Η TailormadeTours επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται, με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η TailormadeTours επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.
 • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και η TailormadeTours ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
 • Η TailormadeTours επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρείες ερευνών, αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
 

 • Η TailormadeTours δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών αλλά εμφανίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο Website όπως της γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.
 • Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό το Website μπορεί να περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες ή τυπογραφικά λάθη. Η TailormadeTours δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ανακρίβειες σχετικά με τα ξενοδοχεία, παρεχόμενες φωτογραφίες, περιγραφές προϊόντων, υπηρεσίες ξενοδοχείων ή άλλες περιγραφές που παρουσιάζονται στο Website, καθώς η πλειοψηφία αυτών παρέχεται απευθείας από τους αντίστοιχους προμηθευτές. Οι μεταφορείς, τα ξενοδοχεία και οι άλλοι προμηθευτές που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες πληροφορίες στο Website της TailormadeTours είναι ανεξάρτητες εταιρείες και όχι αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι της TailormadeTours.  Επίσης η TailormadeTours δεν φέρει ευθύνη, για την επάρκεια, καταλληλότητα, την διαθεσιμότητα των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη TailormadeTours ή/ και της εκπλήρωσης της παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση η TailormadeTours ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/ και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού, τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προμηθευτή, καθυστερήσεις, ακυρώσεις, overbooking, απεργία, ανωτέρα βία που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό της, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων και τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Η TailormadeTours διαθέτει στην βάση της πάνω από 70.000 ξενοδοχεία μεταξύ των οποίων πιθανόν παρουσιάζονται και κάποια 2 αστέρων. Τα ξενοδοχεία αυτά προορίζονται για ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με τον οικονομικότερο και δεν αποτελούν καταλύματα που συστήνονται στους πελάτες. Η TailormadeTours δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και δεν εγγυάται για την ποιότητα όλων των ξενοδοχείων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της. Για περισσότερες συστάσεις μπορείτε να συμβουλεύεστε τους πράκτορες της TailormadeTours καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο (2310 478822).
 • Η TailormadeTours καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Website χωρίς να εγγυάται όμως για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και του ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς η άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.
 • Το παρόν Website εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η TailormadeTours δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
 • Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου που προβάλλεται στο Website της TailormadeTours να μην ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η TailormadeTours δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στην αποστολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
 

 • Για την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του Website από ανήλικους για λογαριασμό του.
 • Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Website σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.
 • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του Website με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.
 • Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση του Website θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.
 • Εάν ο χρήστης εκπροσωπεί εταιρεία και επιθυμεί έκδοση τιμολογίου οφείλει να καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία για την έκδοση. Σε περίπτωση λάθους στην καταχώρηση του τιμολογίου η ακύρωση και επανέκδοσή του ενέχει κόστος ύψους 5€. Το ίδιο ισχύει και εάν ο χρήστης ζητήσει απλή απόδειξη πώλησης κατά την κράτηση του και επιθυμεί αλλαγή σε τιμολόγιο.
 • Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί και να αποζημιώσει τη TailormadeTours και τους συνεργάτες της (προμηθευτές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους) από κάθε αξίωση, αποτέλεσμα πράξης, απαίτησης, απώλειας, ζημιάς, προστίμου ή άλλου εξόδου κάθε είδους συμπεριλαμβάνοντας και χωρίς να περιορίζονται σε αυτό κάθε νομικό ή λογιστικό έξοδο που προκύπτει από:
  • τη δική του ή την εκ μέρους του παραβίαση της ευθύνης που περιγράφεται ανωτέρω
  • τρίτους σαν αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής του με τους όρους της παρούσης και των εγγράφων που αναγράφονται στην παρούσα
  • της παραβίασης νόμου ή δικαιώματος τρίτου
  • της κακής χρήσης αυτού του WebsiteΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχo του περιεχομένου του Website.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
 

 • Το επίσημο ωράριο λειτουργίας των κεντρικών γραφείων της TailormadeTours και εξυπηρέτησης πελατών, είναι καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) 08:00 - 19:00 και Σάββατα 09:00 – 14:00.
 • Για οποιοδήποτε αίτημα πελάτη που υποβάλλεται εκτός του ωραρίου  που  αναφέρεται παραπάνω, με οποιοδήποτε τρόπο ( πχ μέσω e-mail, φαξ, τηλεφώνου, κ.τ.λ.) ως ημερομηνία παραλαβής του θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,  ανάλογα με το είδος του αιτήματος και  βάσει του  ωραρίου  λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος που το εξυπηρετεί.